دسته : مصوبات هیات مدیره

اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۹/مهر ماه/۱۴۰۲)

با توجه به کمبود مهندسان دارای پروانه اشتغال بعنوان سرپرست کارگاههای ساختمانی و با عنایت به افزایش روزافزون تعداد مهندسان بدون پروانه اشتغال عضو ساختماندر رشته های عمران و معماری...

02:00