فراخوان مناقصه عمومی

07:00408

اجرای کانال کشی سیستم تهویه مطبوع و فشار مثبت و اگزاست ساختمان اداری و سالن همایش و ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان 

نظربه اینکه ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان قصد دارد ، اجرای کانال کشی سیستم تهویه مطبوع و فشار مثبت و اگزاست ساختمان اداری و سالن همایش و ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان  در کوی پیروزی اهواز را بصورت مناقصه واگذار نماید، لذا از کلیه اشخاص حقوقی و یا حقیقی (دارای کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای در رشته کانال کشی یا داشتن رزومه کاری مورد قبول )  که برای اجرای موضوع مناقصه دارای توان فنی و اجرایی لازم می باشند ، دعوت بعمل می آید تا جهت خرید و تهیه اسناد مناقصه، تکمیل و تحویل مدارک در قبال اخذ رسید از امور اداری این سازمان اقدام نمایند.

توضیح اینکه به پیشنهادات ناقص، مبهم و یا مشروط که به هر نحو مطابق تاریخ های ذکر شده نباشد و یا پس از مقرر ارسال گردند، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

فقط پیشنهاد افراد حقوقی و حقیقی بومی استان خوزستان پذیرش می گردد.

این سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات تحویلی دارای اختیار تام و کامل بوده و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

۱-موضوع‌ مناقصه‌: اجرای کانال کشی سیستم تهویه مطبوع و فشار مثبت و اگزاست ساختمان اداری و سالن همایش و ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان  

۲-  شرح‌ مختصری‌ از مشخصات‌ و مقادیر کار :

– تجهیز کارگاه

– اجرای کانال کشی سیستم تهویه مطبوع و فشار مثبت و اگزاست  در سایز های مختلف  مطابق نقشه ها و جزئیات با ورق های پلی یورتان به ضخامت دو یا سه سانتیمتر  و ورق فولادی گالوانیزه به ضخامت ۶/۰ میلیمتر و ۷۵/۰ میلیمتر.

– ساپورت گذاری و ساخت و نصب فلنج کانال های سیستم تهویه مطبوع و فشار مثبت و اگزاست مطابق استانداردهای بین المللی و نشریات برنامه بودجه و با تأیید دستگاه نظارت.

– اجرای ضد زنگ روی فلنج ها ، ساپورت ها

– حداکثر نشت هوای مجاز کانال ها میباسیت کمتر از ۵ درصد باشد.

– سوراخکاری با دستگاه دورانی (دریل، دستگاه مغزه گیر) در سقف های دال بتنی به ابعاد مختلف در صورت نیاز

– سایر عملیات و اقدامات اجرایی در فرایند انجام کار، با تایید مشاور و کارفرما، جزو الزامات کار تلقی می شود.

۳-  مبلغ پایه : هزینه اولیه برآورد شده ، در حدود۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۵ ریال تعیین شده است.

۴- محل‌ اجرای‌ کار : شهر اهواز – کوی پیروزی – روبروی بیمارستان شرکت نفت – پلاک ثبتی ۹۱۳

۵- مدت‌ اجرای‌ کار : اجرای پروژه به مدت شش ماه در نظر گرفته شده است.

۶- صاحب کار و مناقصه‌ گذار:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

۷- دستگاه‌ نظارت‌ و مشاور : شرکت مهندسین مشاور افق دانش ثریا.

۸- مبلغ‌ تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/ ۴۰۰ ریال ( چهارصد میلیون ریال ) است‌ که‌ باید به‌ یکی‌ از صورتهای‌ مشروحه‌ زیر، همراه‌ با اسناد مناقصه‌ در پاکت‌ به‌دستگاه‌ مناقصه‌ گزار تسلیم‌ شود.

الف: فیش واریز مبلغ فوق به شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس  به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

ب- ضمانت‌نامه بانکی بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و به مدت سه ماه از تاریخ دعوت به مناقصه

ج- سفته با امضا دو ضامن معتبر به میزان دو برابر مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/ ۸۰۰ ریال )

این ضمانت نامه بعد از امضای قرارداد با برنده مناقصه و انجام تشریفات تحویل زمین ، مسترد می گردد.

۸-۱- چنانچه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع سازمان ضبط می گردد.

۸-۲- سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه مطابق ماده ۳۷ نظام نامه مالی و اداری سازمان نظام مهندسی پس از عقد قراداداد با مدیرپیمان مسترد خواهد شد و ضمانت سایر شرکت کنندگان پس از اعلام برنده مسترد می گردد.

۹- تضمین انجام تعهدات : معادل پنج درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی پس از برگزاری مناقصه و در زمان عقد قرارداد توسط مدیرپیمان به صاحب کار تحویل می گردد. ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات پس از تحویل موقت ، مسترد می گردد.

ضمنا مطابق نظام نامه مالی سازمان و متن قرارداد از هر صورت وضعیت مدیر پیمان معادل معادل ۱۰ درصد حسن انجام کار کسر گردیده و ۵ درصد آن پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و ۵ درصد باقی آن به همراه ضمانت نامه پس از تحویل قطعی به مدیر پیمان مسترد می گردد. در صورتیکه برنده مناقصه شخص حقیقی باشد ضمانت انجام تعهدات به میزان دو برابر سفته با امضاء دو ضامن معتبر قابل قبول خواهد بود .

۱۰- تاریخ و مدت فروش اسناد مناقصه: ‌ اسناد مناقصه در ساعتهای‌ اداری‌ از روز یکشنبه مورخ‌ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ لغایت ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳بفروش‌ می‌رسد.

۱۱– مهلت‌ تسلیم‌ پیشنهادها : مهلت تسلیم پیشنهاد ها تا پایان ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ می‌باشد و هیچگونه پیشنهاد کتبی و یا شفاهی بعد از مهلت یادشده پذیرفته نخواهد شد.

۱۲- نشانی‌ محل‌ تسلیم‌ پیشنهادها : اهواز – کیانپارس – خیابان دوازده غربی – فاز سوم – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان – امور اداری (پس از تحویل مطابق پیوست نسبت به اخذ رسید اقدام گردد)

۱۳- نحوه ارائه اسناد مناقصه : مناقصه گر می بایست اسناد خود را پس از تکمیل ، مهر و امضا نموده در  پاکت به شرح ذیل تکمیل نموده و آنها را به دستگاه مناقصه گذار تحویل نماید.

۱-۱۳- اسناد و مدارکی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتند از :

  • اسناد مناقصه و پیوست های آن ، مهمور شده به مهر شرکت و امضا شده توسط سازنده ذی صلاح/صاحب امضای مجاز شرکت /شخص حقیقی
  • رونوشت برابر با اصل اسناد ثبتی شرکت شامل اساسنامه، روزنامه رسمی اگهی تاسیس ، روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) – برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی- ارائه رزومه کاری الزامی می باشد.
  • تصویر برابر اصل کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای در رشته کانال کشی یا رزومه کاری مورد قبول
  • تصویر گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده (برای اشخاص حقوقی).

۲ -۱۳-اسناد و مدارکی که باید در پاکت ‹‹ ب ›› قرار داده شود عبارتند از:

برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق پیوست شماره ۲ تکمیل شده باشد.

۱۴- بازگشایی پاکات : پیشنهادهای‌ واصله‌ در روز دوشنبه مورخ‌۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۰۰ در کمیسیون‌ مناقصات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ‌ بازگشایی و نتیجه استعلام ظرف مدت حداکثر ۷۲ ساعت به شرکت کنندگان اعلام خواهد شد.

۱۵– پیمانکار می بایست تجربه کافی در این خصوص داشته باشد و ضمن ارائه رزومه کاری مرتبط در اسناد مناقصه ، دارای تجربیات مشابه باشد.

۱۶– واگذاری کار به اشخاص ثالث بصورت کلی و جزئی تحت هر شرایطی ممنوع بوده و باعث فسخ پیمان خواهد شد.

۱۷- مالیات تکلیفی مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی از هر پرداختی کسر میگردد.

۱۸- این سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات تحویلی دارای اختیار تام و کامل بوده و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

۱۹توضیحات :

۱-۱۹- هزینه خرید و یا اجاره ابزار آلات جهت ساخت کانال ها ، فلنج ها ، جوشکاری و سوراخکاری لازم تماما به عهده پیمانکارمی باشد.

۲-۱۹- هزینه داربست و تخته زیرپایی مطابق با اصول ایمنی به عهده پیمانکار می باشد.

۳-۱۹- تهیه مصالح (شامل رول پلاک فلزی، استد ، نبشی و یا ریل گالوانیزه یا آهنی جهت ساپورت گذاری و ساخت فلنج به همراه پیچ و مهره، پرچ، ورق گالوانیزه و ورق پیش عایق، ، ضد زنگ و تینر) و هزینه آب و برق به عهده کارفرما می باشد. تهیه و هزینه سایر اقلام مصرفی به عهده پیمانکار می باشد.

۴-۱۹- کلیه مصالح درب کارگاه تحویل پیمانکار می گردد و حمل آن به طبقات و پای کار به عهده پیمانکار می باشد.

۵-۱۹- آب و برق توسط کارفرما در یک نقطه از کارگاه تحویل میگردد و مسئولیت انتقال آن بر عهده پیمانکار می باشد .

۶-۱۹-پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صرفا با ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیاتی ارزش افزوده معتبر امکان پذیر می باشد.

۲۰- قیمت اسناد : قیمت اسناد مناقصه برابر۰۰۰/ ۵۰۰ ریال است که می بایست به شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس واریز و اصل فیش آن در هنگام خرید اسناد تحویل شود.

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=35891

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.