فراخوان مناقصه عمومی خدمات بیمه تکمیلی درمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان 

01:0188

 نظربه اینکه ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان قصد دارد ، تامین پوشش بیمه تکمیلی درمان ، مهندسان عضو و کارکنان خود را تماما به یکی از شرکت های بیمه گر بصورت مناقصه واگذار نماید، لذا از کلیه شرکت های بیمه گر که دارای مجوز فعالیت در خصوص موضوع فوق می باشند ، دعوت بعمل می آید از روز چهارشنبه مورخ‌ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ تا ساعت ۱۰ جهت خرید و تهیه اسناد مناقصه و تکمیل و تحویل پاکات در قبال اخذ رسید از امور اداری این سازمان اقدام نمایند.  ضمنا بازگشایی پاکات در روز چهارشنبه مورخ ۳۰خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱ می باشد.

ضمناً کلیه شرکت کنندگان ملزم به ارائه معرفی نامه کتبی صرفاً از سرپرستی های بیمه گر استان خوزستان در زمان تحویل اسناد می باشند.

توضیح اینکه به پیشنهادات ناقص، مبهم و یا مشروط که به هر نحو مطابق تاریخ های ذکر شده نباشد و یا پس از موعد مقرر ارسال گردند، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

این سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات تحویلی دارای اختیار تام و کامل بوده و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی

نخواهند داشت.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=40936

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.