سازمان نظام مهندسی

فراخوان مناقصه عمومی اجرای  فنداسیون ساختمان دفتر نمایندگی دزفول

01:00160۰

نظر به اینکه ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان قصد دارد ، اجرای  فنداسیون ساختمان دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در دزفول را بصورت مناقصه واگذار نماید، لذا از کلیه اشخاصی که برای اجرای موضوع مناقصه دارای توان فنی و اجرایی لازم می باشند ( افرادی که دارای کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای در زمینه مذکور ، معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به کار تجربی ، پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) ، دعوت بعمل می آید تا جهت خرید و تهیه اسناد مناقصه، تکمیل و تحویل مدارک در قبال اخذ رسید از امور اداری این سازمان اقدام نمایند.

توضیح اینکه به پیشنهادات ناقص، مبهم و یا مشروط که به هر نحو مطابق تاریخ های ذکر شده نباشد و یا پس از مقرر ارسال گردند، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

توان فنی و اجرایی شرکت کنندگان توسط کارفرما ارزیابی شده و این سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات تحویلی دارای اختیار تام و کامل بوده و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

آگهی مناقصه 

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=33038

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

شما باید وارد شده برای ارسال نظر.