اهم مصوبات جلسه مورخ (۱۷/اردیبهشت ماه/۱۴۰۲)

مصوب گردید تا پایان سال ۱۴۰۲ و با توجه به عدم وجود شرکت با صلاحیت پایه یک، شرکتها به شرط داشتن ظرفیت کافی و تعداد کار، بتواند یک پایه بالاتر کار طراحی و نظارتی اخذ نمایند مشروط به اینکه  فرد حقیقی با صلاحیت لازم در ترکیب شرکت حضور داشته باشد.

ضمناً تاکید می گردد که این مصوبه برای یک کار از دو کار در ماه در نظر گرفته شود.

همچنین شرکتهای حقوقی موضوع ماده ۱۴ موظفند به محض شروع پروژه ناظرین حقیقی مربوطه هر رشته را با صلاحیت مرتبط معرفی نمایند.

 

کلیه ساختمانهای گروه ((ب)) مشمول الزام استفاده و حضور مجریان دارای صلاحیت بوده و هیات مدیره برنامه ریزی جهت توسعه و الزام فوق را به سایر ساختمانهایی که کمتر از شرایط مذکور باشند را بعمل خواهد آورد در صورت عدم تحقق بندهای فوق در شهرستانهای فاقد مجری هیات رئیسه مجاز به تصمیم گیری و اخذ تصمیم مقتضی خواهد بود.

خرید درب و پنجره آلومینیومی ساختمان کوی پیروزی بصورت ترک تشریفات از شرکت رنگین پروفیلی کویر مطابق مشخصات اعلام شده با توجه به ماده ۴۷ بند ۲ نظامنامه مالی و معاملاتی و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان موافقت گردید.

خرید کاشی و سرامیک ساختمان کوی پیروزی بصورت ترک تشریفات از شرکت و سرامیک پرنیان با توجه به ماده ۴۷ بند ۲ نظامنامه مالی و معاملاتی و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان موافقت گردید.

با توجه به صورتجلسه مورخ کمیسیون معاملات با موضوع مناقصه تهیه سیستم یکپارچه چیلر، فن کویل و هواساز ساختمان کوی پیروزی و برگزاری دو مرتبه مناقصه در این خصوص و به دلیل اینکه تعداد پاکات پیشنهاد قیمت واصله کمتر از سه فقره (دو پاکت) می باشد و مرجع استعلامی محرز نگردید با رعایت نظامنامه مالی معاملاتی مناقصه مذکور ابطال گردید.

هیات مدیره با توجه به طولانی شده روند پروژه و جلوگیری از تاخیرات و صرفه و صلاح سازمان موافقت نمود هیاتی مرکب از کمیته ساختمان و آقایان مهندسان : ساعد، ژاله ، مومنی جهت کشف قیمت اقلام و سپس به شرکت مذکور مراجعه و وارد مذاکره شوند و نتیجه را جهت تصمیم گیری به هیات مدیره گزارش نمایند.

هیات مدیره موافقت نمود با توجه به نحوه ی خرید و تهیه تجهیزات و خریدهای عمده مصالح پس از شروع عملیات نصب و متناسب با پیشرفت پروژه درصد حق الزحمه مجری پرداخت گردد.

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=35169

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.