افزایش تعرفه شهرسازی ۱۴۰۲

06:491.7K

 

حدود صلاحیت و میزان ظرفیت خدمات مهندسان شهرساز موضوع متراژ (زیربنا) صلاحیت (پایه) مهندسان شهرساز تعرفه به ریال
۳ ۲ ۱
تهیه طرح های تفکیکی اراضی تا ۳۰۰۰ P P P ۲۵.۹۹۶
مابه التفاوت ۳۰۰۱ تا ۵۰۰۰ P P P ۲۱.۷۰۸
مابه التفاوت ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ P P P ۱۵.۱۴۲
مابه التفاوت ۱۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰   P P ۸.۷۱۰
مابه التفاوت ۵۰۰۰۱ تا ۲۵۰۰۰۰     P ۴.۲۸۸
مابه التفاوت بیش از ۲۵۰۰۰۰     P ۲.۱۴۴
جمع متراژ در یک سال (هکتار) ۱.۵ ۵ ۱۰
۱-     به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده ۹ % مالیات و عوارض به نفع سازمان امور مالیاتی قابل وصول
می باشد.

 

حدود صلاحیت و میزان ظرفیت خدمات مهندسان شهرساز موضوع متراژ (زیربنا) صلاحیت (پایه) مهندسان شهرساز تعرفه به ریال
۳ ۲ ۱  
تهیه طرح های تجمیع – یکپارچه سازی اراضی یا تفکیک مجدد

(نوسازی مسکن یا الگوی بهینه)

تا ۱۰۰۰ متر مربع یا ۲ تا ۹ پلاک P P P ۵۴.۲۷۰ (برای ۲ پلاک) تا ۲۰۶.۲۲۶ (برای ۹ پلاک)
مابه التفاوت ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ متر مربع یا ۱۰ تا ۱۸ پلاک   P P ۹۷.۶۸۶ (برای ۱۰ پلاک) تا ۱۸۴.۵۱۸ (برای ۱۸ پلاک)
مابه التفاوت بیش از ۲۰۰۰ متر مربع یا بیش از ۱۹ پلاک     P ۱۵۱.۹۵۶
جمع متراژ در یک سال (متر مربع) ۲۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰
۱-     ارقام قید شده صرفاً راجع به پلاک های با کاربری پایه مسکونی هستند.

۲-     منظور از مساحت (متراژ)، مساحت پلاک حاصل از تجمیع بدون اصلاح معابر است.

۳-     به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده ۹ % مالیات و عوارض به نفع سازمان امور مالیاتی قابل وصول
می باشد.

 

حدود صلاحیت و میزان ظرفیت خدمات مهندسان شهرساز موضوع متراژ (زیربنا) صلاحیت (پایه) مهندسان شهرساز تعرفه به ریال
۳ ۲ ۱
تهیه گزارش انطباق کاربری اراضی شهری و روستایی و تهیه طرح توجیهی

(زمین)

تا ۱۰۰۰ P P P ۴۳.۴۱۶
مابه التفاوت ۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰   P P ۳۲.۵۶۲
مابه التفاوت ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰   P P ۲۱.۷۰۸
مابه التفاوت ۱۰۰۰۱ تا ۴۰۰۰۰     P ۱۲.۹۹۸
مابه التفاوت بیش از ۴۰۰۰۰     P ۸.۷۱۰
جمع متراژ در یک سال (هکتار) ۰.۵ ۲ ۵
۱-     به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده ۹ % مالیات و عوارض به نفع سازمان امور مالیاتی قابل وصول
می باشد.

 

 

حدود صلاحیت و میزان ظرفیت خدمات مهندسان شهرساز موضوع متراژ (زیربنا) صلاحیت (پایه) مهندسان شهرساز حق الزحمه به ازای هر متر مربع (ریال)
۳ ۲ ۱
تهیه گزارش توجیهی انطباق شهری ساختمان

(زیربنا)

گروه ساختمانی (الف) P P P ۲۱.۷۰۸
گروه ساختمانی (ب) P P P ۲۵.۹۹۶
گروه ساختمانی (ج)   P P ۳۰.۴۱۸
گروه ساختمانی (د)     P ۳۴.۷۰۶
جمع متراژ در یک سال (متر مربع) ۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۶۰۰۰
۱-     منظور صرفا ساختمان های واقع در بافت های تاریخی (قدیم)، نقاط ویژه و یا مجاور خیابان های اصلی شهر می باشد.

۲-     زیربنای ساختمان بر اساس مجموع سطح زیر ساخت در کلیه طبقات (شامل : زیر زمین، همکف و طبقات) محاسبه می گردد.

۳-     در صورت اضافه شدن «کنترل و نظارت» به شرح خدمات، میزان حق الزحمه در ضریب ۱.۳۰ ضرب خواهد شد.

۴-     به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده ۹ % مالیات و عوارض به نفع سازمان امور مالیاتی قابل وصول
می باشد.

 

 

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=35172

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.